Voorwoord - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 1 - Precontractuele informatie.

De consument wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de op www.buitenboordmotor-onderdelen.nl te koop aangeboden artikelen nieuw zijn, conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. Marine Spare Parts verkoopt geen tweedehands artikelen via de website. Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de consument: Volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een order te plaatsen bij het Marine Spare Parts; Kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de artikelen die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de artikelen op de website; in dit opzicht verduidelijkt Marine Spare Parts dat de foto’s van de artikelen die op www.buitenboordmotor-onderdelen.nlte koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden artikelen kunnen garanderen; de foto’s op www.buitenboordmotor-onderdelen.nl zijn dus louter indicatief en Marine Spare Parts kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de consument van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) artikel(en) dat (die) het meest geschikt is (zijn) voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen adviseur. In elk geval heeft de consument de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met Marine Spare Parts teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de artikelen die op www.buitenboordmotor-onderdelen.nl staan.

Artikel 2 - Order

2.1. Opname van de order

De consument kan zijn order enkel via www.buitenboordmotor-onderdelen.nl plaatsen. Marine Spare Parts wenst de consument erop te wijzen dat de online order via www.buitenboordmotor-onderdelen.nl beveiligd is. Marine Spare Parts wenst de consument er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online order via de website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt (vooral het adres van de bestemmeling) dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de order (voornamelijk in de levering) waarvoor het Marine Spare Parts in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. De consument dient aandachtig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: besteld(e) artikel(en), bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de order.

2.2. Orderbevestiging

Indien Marine Spare Parts de order aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een orderbevestiging naar het e-mailadres van de consument. Marine Spare Parts behoudt zich het recht voor om, met wettige reden, de order van een consument te weigeren, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

2.3. Annulering van de order

2.3.1 Annulering van de order door Marine Spare Parts

Een order kan ten alle tijden door Marine Spare Parts worden geannuleerd ingeval van : Onbeschikbaarheid van het (de) artikel(en) en/of onmogelijkheid tot levering van de dienst(en) waarvoor een dienstorder werd geplaatst; Gebrek aan betaling door de consument van de prijs van de order binnen de toegestane termijn, zoals hierna vermeld in artikel 4.1; Overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers). Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde artikel(en) hoewel Marine Spare Parts alles in het werk stelt om de artikelen vermeld op de orderbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde artikelen of diensten niet aan de consument geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in het voorraad niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

2.3.2 Annulering van de order door de consument

Een order kan door de consument worden geannuleerd ingeval van: Vertraging in de levering van het (de) artikel(en) die door de consument werd(en) besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2; Transportschadegevallen of indien het aantal geleverde artikelen niet overeenkomt, vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden hierna vermeld in artikel 5.5; (Het) de artikel(en) die aan de consument werd(en) geleverd kwalitatief niet overeenstem(t)(men), zoals vereist in artikel 5.6; De consument zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het (de) bestelde artikel(en) door de consument.

2.4. Gevolgen van de annulering van de order

Ingeval van annulering van de order omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen 2.3.1 en 2.3.2: De betalingen die reeds werden uitgevoerd door de consument en die werden ontvangen door Marine Spare Parts zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de consument, via overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de consument zijn order heeft doorgegeven; De terugzendkosten zijn voor rekening van de consument overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.

Artikel 3 - Prijs

3.1. Catalogusprijs

De verkoopprijs van een artikel of dienst wordt vrij bepaald door Power Watersport; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Marine Spare Parts probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden artikelen en diensten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op www.buitenboordmotor-onderdelen.nl zo vaak mogelijk te updaten. In elk geval zal de prijs die op het ogenblik van de order van kracht is, de prijs zijn die aan de consument gefactureerd wordt. Alle prijzen worden vermeld op www.buitenboordmotor-onderdelen.nl en worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle taksen, maar zijn exclusief verzendingskosten.

3.2. Facturen

De totale prijs van de order (T.P.B.), bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door Marine Spare Parts wordt opgemaakt na bevestiging van de order. De factuur zal aan de consument ter beschikking worden gesteld via de website, via zijn persoonlijke rekening.

Artikel 4 - Betaling van de Artikelen en/of Diensten

4.1. Betalingsmodaliteiten

De consument kan de Artikelen betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek “ betalingswijze “ vermeld op de website, i.e., via bankkaart (VISA, Mastercard), PayPal, overschrijving, IDEAL. De consument dient de betaling in euro te voldoen. De online betaling wordt beveiligd door RBS WorldPay, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties. Bij de opgave van de order dient de consument aan Marine Spare Parts te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken. Indien de consument via overschrijving betaalt, zal (zullen) het (de) artikel(en) en de dienst(en) maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Marine Spare Parts behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper. Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over orders ter controle aan een derde worden verstrekt. Alle betalingen die op www.buitenboordmotor-onderdelen.nlworden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt Marine Spare Parts de consument aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn order: E-mailadres Telefoonnummer van elk opgegeven adres Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist van de Consument teneinde zijn Order te valideren. Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt Marine Spare Parts zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de order.

Artikel 5 - Levering van de artikelen of diensten

5.1. Leveringsplaats

Marine Spare Parts levert de artikelen enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de order. De consument is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de order opgeeft: ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemmeling van de levering, kan Marine Spare Parts niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het (de) artikel(en). Na betaling van de order kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het (de) artikel(en) of dienst(en) niet meer worden aanvaard. De consument kan echter wel, op eigen risico, aan de bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan Marine Spare Parts niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de bezorger.

5.2. Levertermijn

Het (de) artikel(en) en/of dienst(en) word(t)(en) gewoonlijk geleverd en/of uitgevoerd binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen vanaf de order (met uitzondering van weekenden en feestdagen). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden. Het tijdsbestek tussen het opgeven van de order en de eerste levering door de bezorger op het adres door de consument opgegeven wordt bepaald door 2 factoren: 1. De voorbereidingstijd (24 tot 48h) = betaling, voorbereiding en verzorging van de order door de Bezorger. 2. De leveringstijd van uw order door de bezorger (48 tot 72h). De consument ontvangt een e-mail wanneer zijn order bij ons vertrekt. De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee. Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de consument daarover in elk geval een e-mail ontvangen.

5.3. Gedeeltelijke levering

Wanneer een consument meerdere artikelen of Diensten heeft besteld, kunnen, ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Artikelen op datum van verzending van de Order, enkel de Artikelen worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn. In dat geval zal Marine Spare Parts de prijs van het artikel of de dienst dat/die niet werd geleverd, terugbetalen.

5.4. Overdracht van risico

De overdracht van risico aan de consument geschiedt op het tijdstip van de levering van de artikelen.

5.5. Ontvangst van de artikelen

De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de Leveringsbon genaamd, door de consument en/of de bestemmeling aangeduid door de consument, ondertekend worden. Ingeval van transportschadegevallen, indien het (de) geleverde artikel(en)/dienst(en) niet overeenstem(t)men met de order, of ingeval van een vergissing door de consument die op voorhand ter kennis werd gebracht van het Marine Spare Parts overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6.3, is de bestemmeling gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken. Hiertoe dient de consument de inhoud, de juistheid en de staat van het (de) artikel(en) bij levering te controleren. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de consument, of zijn gemachtigde, de leveringsbon van de bezorger ondertekent. Indien de consument een voorbehoud maakt, dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de bezorger te eisen dat die het (de) artikel(en) onmiddellijk terugneemt, daar hij vooraf de naleving van de terugnamevoorwaarden vermeld onder artikel 6.4 c) voor het (de) artikel(en) heeft gecontroleerd. Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de leveringsbon zal een klacht van de consument niet door Marine Spare Parts worden aanvaard indien een verkeerd aantal artikelen werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het (de) geleverde artikel(en). Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het (de) geleverde artikel(en), deze klachten dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 5.6 of als wettelijke garantie bij verborgen gebreken opgenomen onder artikel 8. Wanneer de consument het (de) bestelde artikel(en) weigert bij de levering, kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de consument het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de leveringsbon niet kan aantonen. Ingeval van een ongerechtvaardigde weigering van het (de) artikel(en) kan Marine Spare Parts een forfaitaire vergoeding eisen van € 29 T.P.B per afzonderlijk artikel geleverd in Nederland. Indien het Marine Spare Parts de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de order van de consument geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 van kracht zijn, met uitzondering daarvan dat de consument geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het (de) artikel(en) door de bezorger. De consument dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

5.6. Klachten

Als de geleverde artikelen niet overeenstemmen met wat de consument besteld heeft (verkeerde referentie), dient de consument dit, als hij het niet op de leveringsbon heeft aangegeven, per mail of per telefoon aan Marine Spare Parts door te geven. Dit dient binnen 14 dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden. Bij het doorgeven van de klacht dient de consument de volgende informatie te vermelden: Ordernummer; Referentie(s) en aantal geleverde Artikelen; Referentie(s) van de ontvangen Artikelen; Exacte reden van de klacht. Indien het Marine Spare Parts het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de order van de consument geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn. De consument dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

Artikel 6 - Recht van de consument om de artikelen terug te zenden

6.1. Herroepingsrecht

Indien de consument een niet-professionele consument is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte artikelen of diensten, kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering (Nederland), het (de) artikel(en) terugzenden of de order van de dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met Marine Spare Parts, uitsluitend per e-mail, binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de levering van het (de) artikel(en) (handtekening op de gedateerde leveringsbon geldt als datum van levering). Mits naleving van bovenvermelde termijn van 14 werkdagen, zal de consument vergoed worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf leveringsdatum van het (de) artikel(en) of van het afsluiten van de order van de dienst(en) in kwestie. De consument kan het uitschrijf aanvraagformulier gebruiken. De retourkosten (vervoer) ten bedrage van een forfaitair bedrag van € 6.95 (vervoer) voor het (de) teruggezonden artikel(en) zullen in aftrek worden genomen van de vergoeding voor de artikelen. De vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden artikel(en) door Marine Spare Parts werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

6.2. Terugzending van artikelen wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van de artikelen

Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het (de) bestelde artikel(en) en/of dienst(en) bij de levering, kan de consument, wanneer hij zijn klacht aan Marine Spare Parts heeft overgemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan Marine Spare Parts indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6. Indien de klacht van de consument gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en). De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de consument een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd.

6.3. Terugzending van de artikelen ingeval van vergissing bij order door de consument

Ingeval van vergissing bij de order (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de consument contact op te nemen met Marine Spare Parts via e-mail of telefoon, ten laatste één uur na ontvangst van de orderbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn order te vragen. De annulering van de order kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald: 1. in het geval dat de verzending van het (de) artikel(en) reeds werd voorbereid of de dienst(en) werd(en) uitgevoerd op het ogenblik dat Marine Spare Parts het verzoek tot annulering van de consument ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het (de) artikel(en) of de dienst(en) te weigeren door aan de bezorger te vragen de order onmiddellijk terug te zenden en door op de leveringsbon { geweigerd } te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen. 2. de vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden artikel(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden artikel(en) door Marine Spare Parts werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen). Met het artikel worden zowel het artikel als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt Marine Spare Parts zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de verkoopprijs van het artikel toe te passen. In het geval dat de consument niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de consument hierover uitleg ontvangen via e-mail. De consument dient een nieuwe order te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van de artikelen

Opdat Marine Spare Parts het (de) teruggezonden artikel(en) zou aanvaarden dient de consument de volgende stappen te ondernemen: 1. Contact opnemen met Marine Spare Parts per mail (info@buitenboordmotor-onderdelen.nl) met ordernummer 2. Het volledige en niet-beschadigde artikel terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen. 3. De originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen. 4. Kopie van order toevoegen. 5. Verpakkingen “na openen, niet retour” worden na openen niet retour genomen dit geldt enkel bij; Startmotoren, rectifiers, regulators, stators, bobines, impellers, brandstofpompen, CDI, triggers, relais, trim/tilt motoren, waterpomp kits en gelijkrichters. Het volgen van deze stappen laat toe dat het (de) artikel(en) zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik(t)(en). Indien de consument deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het (de) teruggezonden artikel(en) bij ontvangst niet word(t)(en) aanvaard. Marine Spare Parts behoudt zich het recht voor om elk artikel dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.

Artikel 7 - Garantie

7.1. Algemeen

De artikelen die door Marine Spare Parts worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. De artikelen die door Marine Spare Parts worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op vaartuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Marine Spare Parts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een artikel dat niet is aangepast voor een bepaald vaartuig.

7.2. Fabrieksgarantie

Sommige artikelen hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een artikel tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van artikel naar de fabrikant zijn ten laste van de consument.

7.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de consument een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de artikelen met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar Marine Spare Parts omwille van deze reden. Wanneer een consument aangeeft dat een artikel dat door Marine Spare Parts werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen. Zodoende dient de consument een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de consumentendienst van Power Watersport. Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het artikel door de consumentendienst van Marine Spare Parts worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het artikel zijn ten laste van Marine Spare Parts. Marine Spare Parts zal de terugzending van het artikel goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van Marine Spare Parts werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van Marine Spare Parts werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het artikel worden vergoed. Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door Marine Spare Parts worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

7.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is niet van toepassing op: Vervanging van verbruiksartikelen (impellers, batterijen, filters …); Afwijkend of foutief gebruik van de artikelen; Gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het artikel niet bestemd is (competitie …); Gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Indien de consument een niet-professionele consument is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van Marine Spare Parts beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet-nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde. 8.2. Indien de consument een professionele consument is : 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van Marine Spare Parts met betrekking tot de levering van artikelen en de uitvoering van diensten; 2. De enige verplichtingen en garanties die aan Marine Spare Parts zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen; 3. Marine Spare Parts sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de artikelen of diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de overeenkomst. In het bijzonder is Marine Spare Parts er niet verantwoordelijk voor dat de artikelen geschikt zijn voor de doeleinden van de consument. 8.3. Marine Spare Parts is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid). De totale aansprakelijkheid van Marine Spare Parts - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de consument voor de betreffende artikel(en) en/of diensten betaald heeft.

Artikel 9 - Overmacht

Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen. Marine Spare Parts kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden Marine Spare Parts redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

Artikel 10 - Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan: De bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de consument geen handelaar is. De bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam (Nederland) indien de consument een handelaar is.

Artikel 11 - Algemene bepalingen

11.1. De bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Marine Spare Parts en de Consument (hierna de « Overeenkomst ») gelet op de doelstelling ervan en vervangt en annuleert elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, afspraak en voorafgaand akkoord tussen partijen met betrekking tot de bepalingen die in deze overeenkomst worden voorzien of van toepassing zijn. 11.2. Indien door één der partijen wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen. 11.3. Indien om het even welke bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen. 11.4. Iedere wijziging van de overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen middels gemeenschappelijk akkoord van de partijen.

Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens

Door zijn order te plaatsen verklaart de consument zich ermee akkoord dat Marine Spare Parts de gegevens die via de order werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de order te kunnen verwerken. Bepaalde informatie kan worden overgemaakt aan bedrijven die instaan voor de levering van de artikelen. Wanneer de consument de bestelde artikelen betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt, worden overgemaakt aan de bedrijven die instaan voor deze betaling. De consument geeft Marine Spare Parts toestemming om hem via e-mail commerciële boodschappen te sturen met betrekking tot artikelen en diensten van Power Watersport. Bescherming van uw e-mailadres: Marine Spare Parts geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het Marine Spare Parts en de consument. Deze communicatie bevat het versturen van onze nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw order. Indien u zich geabonneerd heeft op de Nieuwsbrieven van onze partners zult u die eveneens op het aangegeven e-mailadres ontvangen. Alle e-mails van Marine Spare Parts bevatten onderaan een link om het verzenden te stoppen. U kunt het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen via info@buitenboordmotor-onderdelen.nl.

Artikel 13 - Gedefinieerde termen

In deze algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden verstaan onder: Marine Spare Parts, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met het nummer 52488551 “Consument”: een professionele of niet-professionele consument die artikelen en/of diensten van Marine Spare Parts koopt. “Overeenkomst”: het geheel van de overeenkomst bestaande uit de huidige verkoopsvoorwaarden en de orderbevestiging. “Partij(en)”: de consument en/of Marine Spare Parts. “Artikelen”: de artikelen die op de www.buitenboordmotor-onderdelen.nl beschikbaar zijn en waarvan Marine Spare Parts aanvaardt om ze te leveren met naleving van de huidige verkoopsvoorwaarden en die tevens diensten kunnen bevatten. “Prijs”: de prijs van het (de) artikel(en) en/of dienst(en) die de consument bij Marine Spare Parts heeft gekocht, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de huidige verkoopsvoorwaarden. “Order”: de elektronische order die door de consument wordt opgegeven via de website, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden. “Orderbevestiging”: de orderbevestiging die Marine Spare Parts aflevert om de consument te laten weten dat zijn order werd aanvaard. “Niet-professionele Consument”: een consument die artikelen en/of diensten aankoopt voor andere noden dan die van zijn beroepsactiviteit. “Factuur”: de factuur die door Marine Spare Parts wordt uitgegeven voor de betaling van de prijs van de artikelen en/of diensten. “Werkdag”: elke weekdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen of feestdagen in Nederland. “Ordernummer”: het ordernummer dat door Marine Spare Parts aan de consument wordt doorgegeven. “Bezorger”: elke bezorger die gelast is met de levering van het (de) bestelde artikel(en), zijnde, naar omstandigheid: GLS, Fedex, PostNL, etc.
Page Speed